अतिवृष्टी नुकसान भरपाई list आली यादी पहा मोबाईलवर

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई list मोबाईलवर कशी बघावी तसेच कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे अतिवृष्टी नुकसान भरपाई. जुलै ते ऑक्टोबर २०२१ दरम्यान अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकरी बांधवांच्या

Read More