ई पीक पाहणी ॲप पिके व बांधावरील झाडांची सातबाऱ्यावर नोंद करा.

शेतकरी बंधुंनो नमस्कार, ई पीक पाहणी ॲप चा उपयोग करून आपल्या शेतातील पिके त्याच बरोबर बांधावरील झाले यांची नोंद सातबारावर कशी करावी या संदर्भात आपण

Read More