नाविन्यपूर्ण योजना बेरोजगारांसाठी उपयुक्त तरुणांनी लाभ घ्यावा.

नाविन्यपूर्ण योजना बेरोजगारांसाठी फायद्याची आज आपण महाराष्ट्र शासनाच्या नाविन्यपूर्ण योजना बाबत माहिती घेणार आहोत. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपाययोजना सन २०२०-२१ करिता नाविन्यपूर्ण योजना राबविणेबाबतचा शासन

Read More