अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी जाहीर तुमचे नाव आहे का यादीमध्ये.

जुलै-ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी 2021 जाहीर झालेली आहे. बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र अनुदान वाटप यादी आलेली आहे. तुम्ही

Read More